Placement List

Sunanda Shamika (0057555-6)

Sunanda Shamika (0057555-7)

BTC50 (0057824)

Sunanda Shamika (0057555-8)

Sunanda Shamika (0057555-9)

Sunanda Shamika (0057555-2)

Godfery Perera (0066315)

Manuraj Vimukthi (0080512)

Dayani Peiris (0011600)

Douglas Alahakoon (0077779)

Jayasinghe L.K. (0060540)

Sunanda Shamika (0057555-10)

Sunanda Shamika (0057555-11)

Sunanda Shamika (0057555-4)

Shiranthi Fernando (0089909)

G.K.K.Piyathilaka (0044320-2)

G.K.K.Nandasiri (0071488)

G.K.K.Piyathilaka (0044320)

Sunanda Shamika (0057555-12)

W.C. Fernando (0040775)

Sunanda Shamika (0057555-13)

Sunanda Shamika (0057555-5)

Sunanda Shamika (0057555-14)

Samith Perera (0055560)

Sunanda Shamika (0057555-15)

Sunanda Shamika (0057555)

Sunanda Shamika (0057555-16)

Saman Gunasekara (0063625)

Samantha Sujeewa Gomes (0059220)

M.K.S.C. Perera (0090400)

Sisons (0041612-4)

W.A.W.C. Waas (0044620)

FM Moldchan (0037610)
FM Moldchan (0037610-2)

FM Moldchan (0037610-3)

FM Moldchan (0037610-4)

FM Moldchan (0037610-5)

FM Moldchan (0037610-6)

Camro (0020107)

Sheik Irshad (0067421)

Prasanna Liyanage (0011411)

Prasanna Liyanage (0011411-2)

Neil Palagolla (0062260)

Prasanna Liyanage (0011411-3)

Prasanna Liyanage (0011411-4)

Prasanna Liyanage (0011411-5)

Sisons (0041612-2)

H.De S.W.Jayawardena (0067638)

Fathima Sharmila (0031574)

Sheik Irshad (0067421-2)

Sheik Irshad (0067421-3)

R.C.P.F. Kulathilaka (0095230)

Treshan Shirantha Kurera (0057798)

S.P.K. Kurera (0067770)

S. Lakshmi (0056770-3)

H.De S.W.Jayawardena (0067638-2)

D.M. Harshana Dissanayake (0035416)

Sunanda Shamika (0057555-3)

Fathima Sharmila (0031574-2)

Sunanda Shamika (0057555-17)

S.Jayaram (0017347)

Nalin Wimalaratne (0097094)

G.T.K. Perera (0076262)

W.V.D.N.Deepa (0033556)

Chaminda Priyalal (0062266)

S.M. Amila Suraj Siriwardhana (0015151)

H.M.S.S.Bandara (0081900)

Susila Swarnalatha (0053064)

Himalee Prandika (0075208)

Saman Gunasekara (0063625-2)

Saman Gunasekara (0063625-3)

Saman Gunasekara (0063625-4)

G.K.K.Piyathilaka (0044320-3)

G.K.K.Piyathilaka (0044320-4)

G.K.K.Piyathilaka (0044320-5)

CHANI (0075292)

CHANI (0075292-3)

CHANI (0075292-4)

CHANI (0075292-5)

CHANI (0075292-6)

CHANI (0075292-7)

CHANI (0075292-8)

CHANI (0075292-9)

CHANI (0075292-10)

CHANI (0075292-11)

CHANI (0075292-12)

CHANI (0075292-13)

CHANI (0075292-14)

CHANI (0075292-15)

CHANI (0075292-16)

CHANI (0075292-17)

S. Lakshmi (0056770-2)

A.M. Niluka Nandani Athauda (0075873)

D. Lasitha Sudarshana Perera (0012692)

Manjula Nanayakkara (0094969)

W.F.M.Rila (0050890)

R M D P J RAJAPAKSHA (0084981)

S Jayasinghe (0035696)

CHANI (0075292-18)

SHANIKA (0050707)

SHANIKA (0050707-2)

SHANIKA (0050707-3)

SHANIKA (0050707-4)

SHANIKA (0050707-5)

CHANI (0075292 2)

Bhadra Kanthi Withanage (0086107)

S. Lakshmi (0056770)

Mahesh Munasinghe (0041789)

SM production (0090175-2)

SM production (0090175-3)

SM production (0090175-4)

SM production (0090175)

Sisons (0041612)

A.M. Niluka Nandani Athauda (0075873-2)

A.M. Niluka Nandani Athauda (0075873-3)

A.M. Niluka Nandani Athauda (0075873-4)

Alagiyawanna (0024985)

E. A. Abeywardana (0040053)

R.P. Athula Kithsiri (0049367)

Rev. Sangharakkitha Thero (0012786)

N.A.B.Nawagaththegama (0082621)

Jayantha Bandara (0036045)

Praveen Kumar (0052724)

DINUKA MADUSHAN WEERASEKARA (0065917)

Sunil Wasantha (0057558)

Camro (0020107-3)

Camro (0020107-4)

Camro (0020107-5)

Sean Greig (0094848-2)

Sean Greig (0094848-3)

Camro (0020107-2)

Sisons (0041612-3)

Sean Greig (0094848-4)

Sean Greig (0094848-5)

Sean Greig (0094848)

Lahiru Withanage (0033407)

J.S.M.R. Chanuka Niroshan Senanayake (0033280)

(Last Update 04 December 2017)